Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser pr. 1/1-2022

Anvendelse

Følgende betingelser anvendes i forhold mellem Websquad, som er drevet af virksomheden Ifas, CVR-nummer: 43012908, og kunden medmindre andet er skriftligt aftalt.

Websquad leverer løsninger til virksomheder, foreninger, fonde, offentlige myndigheder, andre sammenslutninger og i nogen udstrækning til private forbrugere.

Betingelserne kan bliver opdateret af Websquad og kan altid findes på www.websquad.dk.

Ydelser/produkter

Betingelserne omfatter webside, hosting af webside, webbaseret e-mail service, hosting af datanetprotokolbaseret e-mail service og andre ydelser samt produkter i forbindelse med websider, online markedsføring, mailløsninger, medierådgivning m.m.

Aftalens indgåelse

Aftalen indgås primært ved kundens accept pr. e-mail, men kan også indgås mellem parterne ved underskrift af en aftale.

Kunden forpligter sig til at levere alt materiale, der skal bruges ifm. udførelsen af opgaven inden 10 dage fra den dag aftalen er indgået. Hvis ikke materialet er modtaget rettidigt, vil efterfølgende rettelser blive faktureret.

Kunden forpligtiger sig til at opgive korrekte oplysninger herunder fuldt navn, adresse samt postnummer, telefonnummer, e-mailadresse, og hvis kunden ikke er privat forbruger, CVR-nummer. Websquad behandler alle oplysninger fortroligt.

Websquad forbeholder sig retten til at bruge kundens oplysninger til at føre statistik samt til at bruge det udførte arbejde som reference ifm. salg og markedsføring.

Websquad er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle myndigheder.

Aftaleperioden vil blive aftalt skriftligt pr. e-mail og/eller faktura.

Kunden skal sikre sig at have et lovligt domænenavn til brug for webside og/eller e-mailservice.

For at Websquad skal have mulighed for jævnlig at opdatere sikkerhedsindstillinger m.m. på domænet, skal kunden godkende, at domænet styres på navneservere styret af Websquad. Websquad vil derfor ifm. oprettelsen anmode om skift af navneservere, som kunden skal godkende, med mindre andet er blevet skriftligt aftalt. Kunden skal i den forbindelse i, samarbejde med Websquad, sætte nogle indstillinger foranlediget af Websquad hos officiel myndighed.

Har kunden ikke et lovligt domænenavn kan Websquad, mod betaling af et domæneregistreringsgebyr, videreformidle et domænenavn til kunden. Når domæneregistreringsgebyret er Websquad i hænde vil Websquad normalt indenfor 2 arbejdsdage foretage registreringen af det ønsket domæne. Umiddelbart efter vil domænet blive overdraget til kunden. Kunden har pligt til at acceptere overdragelsen. Domæner registeres efter ’først til mølle’-princippet og Websquad kan derfor ikke garantere at det ønsket domæne er ledigt på registreringstidspunktet. Websquad kan ikke holdes til ansvar for at domænet ikke kan registreres fordi det er optaget af tredjepart eller hvis fejlbestilte domæner indeholder stavefejl insendt af kunden o.l.. I sådanne tilfælde vil domæneregistreringsgebyret ikke blive tilbagebetalt.

Websquad kan ikke garantere at webside og/eller e-mail-service fungere fuldstændigt, hvis domæner som der indeholder æ,ø,å og andre specialkaraktere. Websquad anbefaler derfor at ungå disse typer af domænenavne.

Offentliggørelse af webside sker når kunden har godkendt siden.

Offentliggørelse af e-mailservice sker umiddelbart efter at kunden har accepteret anmodningen om skift af navneserver. Opnåelse af fuld funktionalitet af websiden og e-mailservice kan tage nogle dage fra offentliggørelsen. Dette fordi navneservere over hele verden skal opdateres med nye oplysninger.

Kunden betaler ikke Websquad for trafik til og fra kundes webside/e-mailservice. Det ikke tilladt for kunden at overføre/lagre store dataarkiver, herunder musik, film, video, spil, osv. Websquad kan til enhver tid sætte en øvre grænse for trafik og/eller lagring af data for hver enkelt webside og e-mailservice. Websquad forbeholder sig ret til at opsige kunden ved misbrug eller ved overførsel/lagring af særligt stor mængde.

Hvis ikke andet er aftalt, har én webside et lager på maks. 10 GigaByte, hver mailboks et lager på maks. 3 GigaByte. Hver e-mail der afsendes/modtages har et maks. størrelse på 25 MegaByte. Mailservicen må ikke bruges til automatiseret afsendelse af e-mails.

Materialer som Websquad har modtaget af kunden f.eks. ifm. design o.l. af webside og e-mailservice, destrueres eller slettes umiddelbart efter brug. Websquad kan ikke holdes ansvarlig for beskadiget eller bortkomne digitale såvel som fysiske medier o.l. som kunden har givet til Websquad.

Websquad hoster kundens webside og/eller e-mailservice. Ifm. oprettelse af websiden og/eller e-mailservice bistår Websquad, vederlagsfrit, i at rådgive om hvordan, Back-end såvel som Front-end af websiden, webmail, og den datanetprotokolbaseret e-mail service (IMAP), fungerer. Websquad henviser til vejledninger på www.websquad.dk og i Back-end-interfacet. Kunden kan eksempelvis lave ændringer eller nye posteringer på websiden selvstændigt i sidens ’Back-end-interface’ i det omfang der aftales på forhånd. Re-design/ændringer/tilføjelser m.m. af webside eller e-mailservice, der ligger udover det aftalte, sker mod særskilt betaling.

Hvis opgaven, imod forventning, viser sig for voluminøs forbeholder Websquad sig retten til at fralægge sig aftalen. Kunden vil i så fald ikke blive faktureret.

Fakturering

Websquad fakturerer kunden umiddelbart efter aftalen er indgået. Kunden vil herefter blive faktureret løbende hver måned med mindre andet er skriftligt aftalt. Der betales forud for de i aftalen indgået ydelser/produkter med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved betaling efter forfaldsdatoen på 14 dage kan der iht. renteloven tillæges ekspeditionsgebyr (100DKK) og rente (1.3%). Ved længerevarende udeblivende betaling og/eller gentagende for sen betaling forbeholder Websquad sig ret til at lukke kundens webside, mailservice m.m. indtil alle udeståender er betalt af kunden.

Automatisk forlængelse

Aftalen fortsætter automatisk med forlængelse af en enslydende fremtidig periode. Det vil sige, at hvis aftaleperioden er aftalt til 3 måneder, så vil den kommende aftaleperiode automatisk blive forlænget med 3 måneder. Forlængelsen sker automatisk med mindre kunden opsiger aftalen rettidigt. Betingelser for opsigelses findes i opsigelsesafsnittet nedenfor.

Aftale- og pris-ændringer

Websquad kan varsle ændringer i aftalen til den mailadresse, som kunden senest har oplyst til Websquad.

Websquad kan fortage ændringer i aftalen så længe ændringerne varsles med minimum 30 dage.

Websquad forbeholder sig ret til at ændre priserne på de enkelte ydelser/produkter.

Hvis de nye betingelser/og eller priser er er en forringelse for kundens aftale, kan kunden skriftligt opsige aftalen senest 10 dage før ikrafttrædelse af de nye aftalevilkår.

Ændringer til fordel for kunden kan af Websquad fortages uden varsel og ændrer ikke på opsigelsesvilkårene.

Websquad kan af hensyn til driften foretage rettelser/ændringer af de forskellige ydelser/produkter, hvilket inkluderer at reducere eller stoppe med at tilbyde enkelte ydelser/produkter.

Websquad kan overdrage driften af ethvert ydelse/produkt til tredjeperson, så længe det sker under uændret vilkår for kunden.

Information og markedsføring

Kunden vil kunne modtage nyhedsbreve via e-mail og andre beskedservices, herunder SMS/MMS, som kan indeholde information om nye ydelser/produkter, tilbud, varslinger om vedligeholdelse, driftforstyrrelser m.m.

Kundeoplysninger, adresseændringer m.v.

Kunden skal såfremt kunden får ny adresse, telefonnummer, e-mail, CVR-nummer, eller andre nødvendige kundeoplysninger straks oplyse Websquad skriftligt herom. Dette kan ske på support@websquad.dk.

Såfremt kunden ændre status i en brancheforening m.v. og herfor skal have fjernet logo, hyperlink, m.v. skal Websquad informeres mindst 14 dage førend materialet skal være nedtaget. Ved for sen informering frasiger Websquad sig al ansvar i den forbindelse.

Opsigelse

Aftalen er uopsigelig i den aftalte periode. Ønsker kunden at opsige aftalen, skal det ske på support@websquad.dk eller med anbefalet brev. Opsigelsen skal være Websquad i hænde senest 1 måned før aftaleperiodens udløb, med mindre andet er skriftligt aftalt. Eventuelt forudbetalte beløb refunderes ikke.

Ved opsigelse følger webside-design/kodebase og e-mailservice-design/-kodebase ikke med kunden, da det er Websquads ejendom og er beskyttet af ophavsrettigheder. Eventuel køb af webside-design/kodebase kan forhandles med Websquad. Websquad forbeholder sig retten til at afstå forhandling.

Websidens indhold, så som billeder og tekst, som kunden selv har tilvejebragt, kan overflyttes til kunden. Overflytningen står kunden selv for.

E-mails, som kunden selv har tilvejebragt i på Websquads mailserver(e), altså E-mails både ingående og udgående som ligger i kundens mailboks, kan ligeledes overflyttes til kunden. Overflytningen står kunden selv for.

Ønsker Websquad at lukke specielle aftaletyper/opsige specielle aftaler eller tjenester har Websquad muligheden for dette. I tilfælde af sådanne situationer vil forudbetalt resterende beløb for resterende perioden blive tilbagebetalt.

Websquad kan altid opsige aftalen med 1 måneds varsel.

Flyttes domænet til andetsteds, lukkes alle services, som af Websquad er knyttet til domænet. Hvis kunden ønsker at bibeholde en service hos Websquad ,skal Websquad meddeles dette skriftligt 1 måned før flytningen. Prisen vil i så fald være den samme som allerede indgået for den specifikke ydelse/produkt. Oppetid og sikkerhed for denne, kan dog være nedsat, da domænet styres andetsteds og er ude af Websquads kontrol.

Misligholdelse

Kunden er forpligtiget til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af denne aftale, herunder uetisk opførsel kan Websquad vælge at spærre webside og/eller e-mailservice. Genåbning vil først ske, når kunden har bekræftet at gentagelser ikke vil forkomme fremtidigt. Overholder kunden ikke disse betingelser, vil det medføre ophævelse af kundeforholdet, herunder opsigelse af kundens aftale med Websquad.

Websquad vil uden varsel lukke websider og/eller e-mailservices, der overtræder indgåede aftaler. Kunden vil blive informeret herom. Kunden vil i sådanne tilfælde ikke blive refunderet.

Ved misligholdes er kunden erstatningsansvarlig overfor Websquad efter dansk rets almindelige regler.

Ansvarsfraskrivelse

Websquads mål er, at have, så tæt på 100%, som muligt oppetid på Websquads servere og systemer.

Websquad foretager systematisk backup af sine servere og systemer, så genskabning af data kan være en mulighed.

Websquad fraskriver sig ansvar for tab eller skade ifm. det anvendte elektroniske udstyr. Websquad fraskriver sig ligeledes ansvar for tab ifm. leverandørers forhold og/eller andre tredjepersons forhold.

Websquad forbeholder sig ret til driftstop af servere og systemer kan ske om nødvendigt ifm. vedligehold, reparation og opgradering. Så vidt muligt tilstræber Websquad sig på, at holde kunden opdateret om driftsforstyrrelser på www.websquad.dk eller pr. e-mail.

Websquad har mulighed for at redelegere et domæne ved indgåelse eller opsigelse af en aftale. I den forbindelse fraskriver Websquad sig et hvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes hvis kunden har egne services andetsteds, som Websquad i samarbejde med kunden redelegere til.

Websquad fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjepersons eventuelle krav mod sig overfor Websquad. Websquad er ikke ansvarlig for data i kundens e-mailboks(e) eller webside(r).

Websquad fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejlindtastninger af kunden eller af Websquad fortaget på foranledning af kundens oplysninger. Websquad er ikke forpligtet til, men kan forsøge at genskabe data efter skriftlig aftale og imod betaling.

Websquad fraskriver sig ethvert ansvar for mulige forsinkelser.

Websquad fraskriver sig ansvar for force majeure-/større magt-forhold, som ikke kunne have været taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.

Websquad fraskriver sig ansvar ved virus eller hackerangreb, der måtte påvirke kundens mail, webside og/eller markedsføring.

Hvis Websquad bliver opkrævet afregning af moms pga. kundens fejlagtige eller ugyldige momsnummer, forbeholder Websquad sit ret til at opkræve denne udgift hos kunden.

Ophavsret

Websquad har ophavsret til Web- og Mail-server kodebase og alt indhold produceret af Websquad for kunden. Anvendelse heraf andetsteds uden forudgående aftale med Websquad, er ikke tilladt.
← Tilbage til forsiden
© 2022 Websquad. All rights reserved.
CVR: DK-43012908